https://shop.super-pharm.co.il/WEB-INF/views/responsive/pages/layout/landingLayout2Page.jsp

ביטוח בריאות פרטי

הטבה ללקוחותלוגו סופר-פארם: חודש ראשון חינם

הטבה ללקוחותלוגו לייף סטייל: חודשיים ראשונים חינם

ילדודס

מיועד לילדים בגילאי 0-17 (כולל)

תמיד נדאג לתת את הטוב ביותר עבור הילדים שלנו – זו אהבה אמיתית ולכן
יצרנו חבילת ביטוח בריאות מורחבת המותאמת בדיוק עבור ילדיכם

ניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח

כתב שירות “אבחנה מהירה”

ייעוץ, אבחון וטיפול בנושא התפתחות הילד

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו”ל

שירותים אמבולטוריים וטכנולוגיות מתקדמות

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו”ל

תרופות שאינן בסל הבריאות

תרופות אקסטרה

45 ₪ לחודש, למשך 3 שנים

לקבלת הצעה משתלמת >>

לוגו פניקס

בתוקף עד 30.6.21. .
החבילה כוללת תכניות בסיס שניתן לרכוש עצמאית - ניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו“ל, תרופות שאינן בסל הבריאות סל הזהב ותכניות ביטוח נוספות שניתן לרכוש בנוסף לתוכנית בסיס אחת לפחות ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו“ל, שירותים אמבולטוריים וטכנולוגיות מתקדמות (פרק א‘ באוגדן), תרופות אקסטרה, יעוץ אבחון וטיפול בנושא התפתחות הילד (פרק ב‘ באוגדן), כתב שירות ”אבחנה מהירה“ . המידע המופיע בעלון זה הינו מידע כללי אודות התכנית בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים ולסייגיה. לעיון בתנאי הפוליסה המלאים ניתן להיכנס לאתר החברה בכתובת WWW.FNX.CO.IL. ההצטרפות לביטוח הינה בכפוף לתהליכי הצירוף ומדיניות החיתום של החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בכל מקום של סתירה בין העלון לבין תנאי הפוליסה- תנאי הפוליסה גוברים. כתב שירות “אבחנה מהירה”, 100% הנחה למשך 3 שנים ראשונות ולגבי כל אחת מתוכניות הביטוח המוצעות בחבילה 100% הנחה על החודש הראשון ללקוחות סופר פארם, 100% הנחה לחודשיים ראשונים ללקוחות לייף סטייל ובתום ההנחה המלאה 38.5% עד תום 3 השנים הראשונות מתחילת הביטוח, אין תלות בין כיסויים ביטוחים במתן ההנחה, אין כפל מבצעים. החברה רשאית להפסיק את המבצע למבוטחים חדשים בכל עת. תוקף המבצע עד 30.6.21 לאחר תום ההנחה, המחירים הינם כמפורט בדף פרטי הביטוח. המחיר אינו כולל תוספות חיתומיות, ככל שיקבעו בתהליך החיתום הרפואי והינן בנוסף למחיר המבצע. מחיר הנקוב בממוצע צמוד למדד המחירים לצרכן. ההנחה תחול על כיסויי החבילה וגם על כיסויי בריאות שאינם חלק מהחבילה וירכשו בנוסף (למעט מרפא). ניתן לרכוש תכנית ביטוח בהרכבים השונים מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תכניות בסיס בודדות ו/או תכניות נוספות בצירוף לתוכנית ביטוח בסיס אחת לפחות. בית חולים ”אסותא“/”הרצליה מדיקל סנטר“ / ”אונקוטסט טבע“ / ”טרייל אין פארמה“- מעורבות גופים אלו בתוכניות הביטוח השונות בהתאם לתנאי תכנית הביטוח הרלוונטית.

משפחה פלוס

מיועד לגילאי 18-50 (כולל) וילדים בגילאי 0-17 (כולל)

במשפחה מרובת ילדים גם ההוצאות מרובות
חבילת הבריאות המשפחתית היא בדיוק הפתרון למקרים אלה
חבילה המעניקה לכם שקט נפשי בעזרת מענה כולל לכל המשפחה

ניתוחים בישראל
וטיפולים מחליפי ניתוח

תרופות שאינן בסל
הבריאות

תרופות
אקסטרה

השתלות וטיפולים
מיוחדים בחו”ל

ניתוחים וטיפולים
מחליפי ניתוח בחו”ל

ילד רביעי חינם, למשך 3 שנים

לקבלת הצעה משתלמת >>

לוגו פניקס

בתוקף עד 30.6.21. .
החבילה כוללת תכניות בסיס שניתן לרכוש עצמאית - השתלות וטיפולים מיוחדים בחו“ל, ניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח, תרופות שאינן בסל הבריאות- סל הזהב ותכניות ביטוח נוספות שניתן לרכוש בנוסף לתוכנית בסיס אחת לפחות - ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו“ל ותרופות אקסטרה. המידע המופיע בעלון זה הינו מידע כללי אודות התכנית בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים ולסייגיה. לעיון בתנאי הפוליסה המלאים ניתן להיכנס לאתר החברה בכתובת WWW.FNX.CO.IL. ההצטרפות לביטוח הינה בכפוף לתהליכי הצירוף ומדיניות החיתום של החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בכל מקום של סתירה בין העלון לבין תנאי הפוליסה- תנאי הפוליסה גוברים. ההטבה החל מילד רביעי חינם למשך 3 שנים ראשונות תינתן לתכניות שבחבילה (השתלות וטיפולים מיוחדים בחו“ל, ניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח, ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו“ל, תרופות שאינן בסל הבריאות ותרופות אקסטרה) ובכפוף להצטרפות זוג הורים ושלושה ילדים מאותה משפחה לביטוח בריאות הכולל את כל חמשת הכיסויים המפורטים בחבילת ”משפחה פלוס“. ילד ייחשב ובתנאי שהינו רשום בתעודת זהות של ההורים בלבד. במקרה של משפחה חד הורית יש להציג צילום נספח תעודת זהות של ההורה . בנוסף להטבה "ילד רביעי חינם", לכל אחד מהמועמדים לביטוח תינתנה הנחות כדלקמן: 100% הנחה על החודש הראשון ללקוחות סופר פארם, 100% הנחה לחודשיים ראשונים ללקוחות לייף סטייל ובתום ההנחה המלאה הנחה בגובה 20% עד תום 4 שנים הראשונות מתחילת הביטוח. ההנחה תינתן על כל אחת מתוכניות הביטוח המוצעות בחבילת ”משפחה פלוס“ עבור זוג ההורים ושלושת הילדים המשולמים. ההנחה תחול על כיסויי החבילה וגם על כיסויי בריאות שאינם חלק מהחבילה וירכשו בנוסף. אין תלות בין כיסויים ביטוחים במתן ההנחה, אין כפל מבצעים, החברה רשאית להפסיק את המבצע למבוטחים חדשים בכל עת. תוקף המבצע עד 30.6.21. לאחר תום ההנחה, המחירים הינם כמפורט בדף פרטי הביטוח, המחיר אינו כולל תוספות חיתומיות, שיקבעו בתהליך החיתום הרפואי והינן בנוסף למחיר המבצע. המחיר הנקוב בממוצע צמוד למדד המחירים לצרכן. ניתן לרכוש תכנית ביטוח בהרכבים השונים מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תכניות בסיס בודדות ו/ או תכניות נוספות בצירוף לתוכנית ביטוח בסיס אחת לפחות. ”אונקוטסט טבע“/ ”טרייל אין פארמה“- מעורבות גופים אלו בתוכניות הביטוח השונות בהתאם לתנאי תכנית הביטוח הרלוונטית.

צעירים לנצח

מיועד לגילאי 51-70 (כולל)

הגוזלים שלכם עזבו את הקן ואתם רוצים לחזור ולטרוף את החיים לכן דאגנו לכם לחבילת ביטוח בריאות מקיפה עם מגוון כיסויים מיוחדים בדיוק לשלב שלכם בחיים

ניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח

תרופותקסטרה מגוונות

רפואה משלימה

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו”ל

כתב שירות “רפואה משלימה” 100% הנחה למשך שנתיים הראשונות

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו”ל

תרופות שאינן בסל הבריאות

20% הנחה למשך 4 שנים, על כל החבילה

לקבלת הצעה משתלמת >>

לוגו פניקס

בתוקף עד 30.6.21. .
החבילה כוללת תכניות בסיס שניתן לרכוש עצמאית - ניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו“ל, תרופות שאינן בסל הבריאות- סל הזהב ותכניות ביטוח נוספות שניתן לרכוש בנוסף לתוכנית בסיס אחת לפחות- ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו“ל, תרופות אקסטרה ורפואה משלימה. המידע המופיע בעלון זה הינו מידע כללי אודות התכנית בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים ולסייגיה. לעיון בתנאי הפוליסה המלאים ניתן להיכנס לאתר החברה בכתובת WWW.FNX.CO.IL. ההצטרפות לביטוח הינה בכפוף לתהליכי הצירוף ומדיניות החיתום של החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בכל מקום של סתירה בין העלון לבין תנאי הפוליסה- תנאי הפוליסה גוברים. כתב שירות “רפואה משלימה” 100% הנחה למשך שנתיים ראשונות ולגבי כל אחת מתוכניות הביטוח המוצעות בחבילה 100% הנחה על החודש הראשון ללקוחות סופר פארם, 100% הנחה לחודשיים ראשונים ללקוחות לייף סטייל ובתום ההנחה המלאה 20% עד תום 4 השנים הראשונות מתחילת הביטוח. ההנחה תחול על כיסויי החבילה וגם על כיסויי בריאות שאינם חלק מהחבילה וירכשו בנוסף. אין תלות בין כיסויים ביטוחים במתן ההנחה, אין כפל מבצעים, החברה רשאית להפסיק את המבצע למבוטחים חדשים בכל עת. תוקף המבצע עד 30.6.21. לאחר תום ההנחה, המחירים הינם כמפורט בדף פרטי הביטוח. המחיר אינו כולל תוספות חיתומיות, ככל שיקבעו בתהליך החיתום הרפואי והינן בנוסף למחיר המבצע. המחיר הנקוב בממוצע- צמוד למדד המחירים לצרכן ניתן לרכוש תכנית ביטוח בהרכבים השונים מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תכניות בסיס בודדות ו/או תכניות נוספות בצירוף לתוכנית ביטוח בסיס אחת לפחות. ”אונקוטסט טבע“ / ”טרייל אין פארמה“- מעורבות גופים אלו בתוכניות הביטוח השונות בהתאם לתנאי תכנית הביטוח הרלוונטית.

מרגישים בטוח כשזה סופר-פארם

למה כדאי לעשות ביטוחLife Direct
ביטוח פשוט במחיר אטרקטיבי לכם ולמשפחתכם

ביטוח פשוט במחיר אטרקטיבי
לכם ולמשפחותיכם

זמינים עבורכם: מגוון ערוצים ליצירת קשר

זמינים עבורכם: מגוון ערוצים
ליצירת קשר

אנחנו כאן לרשותכם כל שנה, כל השנה

אנחנו כאן לרשותכם כל שנה,
כל השנה

למשפחה שלכם מגיע שירות מצוין

למשפחה שלכם מגיע
שירות מצוין

או התחברות באמצעות כתובת מייל וסיסמה

במידה ונרשמת בעבר לאפליקציית סופר-פארם ניתן להתחבר עם אותם פרטים

שכחתי סיסמה
שכחת סיסמה? לא נורא!

אנחנו נשלח לך אימייל שבו ניתן לבחור סיסמה חדשה (אם לא קיבלת את האימייל תוך מספר דקות, כדאי לבדוק בתיבת הספאם).

אתר זה מוגן על ידי reCaptcha ומדיניות הפרטיות של Google ותנאי השירות חלים עליו
הודעה נשלחה לכתובת המייל שהזנת.
אנו מודים לך על הצטרפותך

נשלחת אליך עכשיו הודעת אישור לכתובת הדואר שציינת. יש להקליק על הקישור שבהודעה לאישור החשבון. במידה ולא תופיע ההודעה בדקות הקרובות, יש לבדוק בתיקיית דואר הזבל. קנייה נעימה באתר!

או הרשמה באמצעות כתובת מייל וסיסמה

במידה ונרשמת בעבר לאפליקציית סופר-פארם ניתן להתחבר עם אותם פרטים

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
אני רוצה לקבל מסופר-פארם (ישראל) בע"מ ומחברת לייף סטייל – מועדון נאמנות לקוחות בע"מ, עדכון על הטבות, מבצעים ותזכורות על מוצרים שמעניינים אותי, באמצעות מייל, SMS או כל אמצעי תקשורת אחר
אתר זה מוגן על ידי reCaptcha ומדיניות הפרטיות של Google ותנאי השירות חלים עליו
איפוס סיסמה

נא להזין סיסמה חדשה

איפוס סיסמה

נא להזין סיסמה חדשה

נא לאשר את תנאי השימוש


השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
אני רוצה לקבל מסופר-פארם (ישראל) בע"מ ומחברת לייף סטייל – מועדון נאמנות לקוחות בע"מ, עדכון על הטבות, מבצעים ותזכורות על מוצרים שמעניינים אותי, באמצעות מייל, SMS או כל אמצעי תקשורת אחר